Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Door fiduciaire B&S bvba en al haar medewerkers wordt er naar gestreefd om uw persoonsgegevens op een wettelijke, transparante en eerlijke manier te verwerken, en dit gezien de bescherming van uw privacy belangrijk is.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door FIDUCIAIRE B&S bvba, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122,

alsook elke met FIDUCIAIRE B&S bvba verbonden vennootschap conform artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie over U als klant verzameld wordt, waar deze informatie voor gebruikt wordt, hoelang deze informatie bewaard blijft, aan wie deze informatie kan doorgeven worden, en wat gedaan wordt teneinde de gegevens goed te beveiligen.

Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 

 

Van wie worden er persoonsgegevens ingezameld ? 

FIDUCIAIRE B&S bvba verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie er een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie is, was of waarvan FIDUCIAIRE B&S bvba in de toekomst wenst te hebben.
Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers.

 

Waarom worden deze persoonsgegevens ingezameld ? 

FIDUCIAIRE B&S bvba verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 Klantenacceptatieprocedure

Als BIBF-vennootschap is de onderworpen aan de antiwitwaswetgeving.

In toepassing van deze wetgeving dienen onze klanten een klantenacceptatieprocedure te doorlopen.

Voor alle diensten waarvoor U beroep wenst te doen op ons kantoor, verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW nummer en het inlezen van uw identiteitskaart.

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op ons rust.

 Leveren van onze diensten aan klanten

Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan U of onze klanten te kunnen leveren.

Volgende informatie wordt verzameld :

 • Persoonlijke en familiale kenmerken (bijv leeftijd en geslacht, burgerlijke staat en gezinssituatie, gegevens mbt opleiding(en) en vorming, evtl lidmaatschap beroepsorganisaties, …)
 • Beroepsgegevens (bijv als zelfstandige, als werknemer, evtl in hoofde van een ander statuut, of (on)rechtstreeks in het kader van bedrijfsgeneeskunde)
 • Financiële gegevens (bijv inkomsten en bezittingen, woningkenmerken (evtl huurprijs & lasten), beleggingen)
 • Leefgewoonten (bijvoorbeeld informatie omtrent sociale contacten, lidmaatschappen bijvoorbeeld van een vereniging of organisatie, ongevallen)

Gezien onze uitgebreide dienstverlening kan de manier waarop de persoonsgegevens verwerkt worden variëren, al naargelang de dienst(en) waar U als klant beroep op doet.

Zo worden er bijvoorbeeld persoonsgegevens van werknemers van U als klant verwerkt,

gegevens over de medewerkers en klanten van U als klant tijdens het voeren van een audit,

over de klanten van U als klant bij het voeren van de boekhouding,

over familieleden van U als klant tijdens het adviseren in het kader van vermogensplanning.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

 • Financiële administratie

FIDUCIAIRE B&S bvba verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van FIDUCIAIRE B&S bvba, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op FIDUCIAIRE B&S bvba om haar boekhouding te voeren.

 • Onderhouden van de klantenrelatie

FIDUCIAIRE B&S bvba verwerkt persoonsgegevens voor het eventueel uitsturen van mailings voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn.

Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

 • Rekruteringsdoeleinden

FIDUCIAIRE B&S bvba verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers.
Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

 • Beveiliging

Wanneer u onze kantoorgebouwen betreedt dan kan u worden gefilmd. Deze camerabeelden dienen louter ter beveiliging van onze kantoorgebouwen.

Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, onze werknemers en klanten.

 • Direct marketing

Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die U kunnen aanbelangen.

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan u of aan onze klant leveren.

 

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld ? 

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen FIDUCIAIRE B&S bvba

Binnen FIDUCIAIRE B&S bvba wordt zeer zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens en worden deze gegevens enkel gedeeld met betrokkenen teneinde U de beste dienstverlening te bieden.
FIDUCIAIRE B&S bvba heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen FIDUCIAIRE B&S bvba worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

 Uw persoonsgegevens buiten FIDUCIAIRE B&S bvba

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

 • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie
 • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie…

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij:

 • Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
 • Het beheer van onze servers
 • Derde partijen inzake opmaak van contracten inzake bespreken van vermogens, kortom alle zaken dewelke betrekking hebben op het bekomen van een correct antwoord ….
 • Derde partijen teneinde attesten te bekomen dewelke boekhoudkundig dienen verwerkt

Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken

Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen.

Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. FIDUCIAIRE B&S bvba heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ? 

FIDUCIAIRE B&S bvba heeft diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

 

Welke rechten heeft U ?

 U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid

U beschikt over het  recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@b-en-s.net.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

 

Slotopmerking

Onze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@b-en-s.net.